תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

אתר סנומאפיה – snowmafia.co.il  (להלן: "האתר") הינו בבעלות גיא בן-חיים ואמוץ הררי (להלן: "הבעלים") ותכליתו הקניית מידע מקדים בטרם רכישת ציוד ספורט לשימוש אישי

כל המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") יראה כמי שקרא את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), הבינם במלואם והסכים לתוכנם.

 1. האתר שומר לעצמו הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.
 2. הכתוב בלשון "זכר" חל ומתייחס גם ל"נקבה" ולהיפך. הכתוב בלשון "יחיד" חל ומתייחס גם ל"רבים" ולהיפך.
 3. הכותרות בתנאי השימוש נועדו לשם הנוחות בלבד. אין ולא ינתן להן כל משקל בפירושם.
 4. האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולעיין, טרם רכישת מוצר ו/או שירות, במידע אותו מציג המוכר ו/או המשווק ו/או הספק ו/או היבואן ו/או המפרסם ו/או היצרן של אותו מוצר ו/או שירות (להלן: "מוכר") בין באתר המכירות, בין בחנות ובין במצורף למוצר, שכן, ייתכנו טעויות במידע המופץ על ידי מוכר, בין היתר באשר למפרט המוצר, תיאורו, לרבות מספר הדגם שלו, תכונותיו, התאמתו למשתמש, זמינותו, מחירו וכיוצ"ב (כך, למשל, יתכן שקיימים מוצרים דומים, אך שאינם בהכרח זהים, הנמכרים על-ידי מוכרים שונים בעלי מספר דגם זהה).
 5. מובהר בזאת כי רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את האתר והבעלים.

השימוש באתר ובתכניו

 1. האתר מתיר לכל אדם להשתמש באתר ובלבד שהדבר ייעשה לשימוש פרטי ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין. האתר אוסר לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ובתכניו.
 2. האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעת הבעלים הבלעדי, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.
 3. אין להשתמש באתר לצורך פרסום תכנים ו/או דעות שהם מעליבים, מאיימים, טורדניים, מוציאם לשון הרע, פוגעים בפרטיות או בלתי חוקיים.
 4. אין לפגוע, בכל אופן שהוא, באתר ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים האחרים ו/או במפרסמים באתר ואין לבצע שינויים כלשהם באתר ובתכנים בו.

מדיניות פרטיות

 1. האתר ו/או הבעלים רשאים לשלוח למשתמש קובץ זיהוי (Cookie) שיאפשר לה לזהות את מחשב המשתמש לצורך קבלת שירותים באתר (כדוגמת תיק המידע) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה לצרכי סטטיסטיקה לשימוש אישי ו/או לצורך העברה לצד שלישי ובלבד שהמידע לא יזהה את המשתמש ובכפוף להוראות כל דין. בעצם השימוש באתר מתיר המשתמש לאתר ו/או לבעלים להשתיל קובץ זיהוי זה על מחשבו, לזהותו על פיו ולהשתמש במידע הצפון בו.
 2. האתר ו/או הבעלים רשאים לשלוח למשתמש, מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני (אי-מייל) מידע בדבר שירותים שמספק האתר. המשתמש רשאי, בכל עת שיחפוץ בכך, להורות לאתר ו/או לבעלים לחדול ממשלוח מידע כאמור.

הגבלת אחריות האתר ו/או הבעלים ו/או מי מטעמם

 1. האתר אינו אתר מכירות הבעלים ו/או מי מטעמם לא ייחשבו כמוכר.
 2. החנויות ו/או אתרי האינטרנט המוצגים באתר ו/או אשר אליהם הופנה המשתמש באמצעות "מדריך" אינם בבעלות הבעלים ו/או האתר, אינם מופעלים על ידם ונמצאים באחריותם הבלעדית של בעלי חנויות ו/או אתרים אלה ו/או מפעיליהם ו/או המוכר.
 3. המידע והפרסומות המתפרסמות באתר מאפשרים הפניה לאתרי אינטרנט נוספים. האתר ו/או הבעלים אינם אחראים בשום אופן לתוכן המידע המוצג באתרים אלה וכל שימוש בהם יעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 4. האתר ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לכל התקשרות ו/או פעולה שבין המשתמש לבין מוכר אף אם זו נולדה לאחר שימוש בקישור ו/או הפנייה באתר וכן לא תהא אחראית לתוצאות אותה התקשרות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לטיב המוצר ו/או לאיכותו ו/או להתאמתו לצרכי המשתמש ו/או לאספקתו וכיוצ"ב ולכל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאלה.
 5. מדריכי הקנייה שבאתר, נערכו תוך שימוש במומחיות, בתום לב, תוך שהם מסתמכים, בין היתר, על מידע שנמסר ו/או פורסם על ידי מוכר או צד שלישי אחר, בין באתרי אינטרנט שבבעלות ו/או בהפעלת המוכר או צד שלישי אחר ובין בדפי מידע המצורפים על ידי מוכר למוצר ו/או לשירות ומבלי שתהא לאתר ו/או לבעלים האפשרות האובייקטיבית לבדוק את מהימנות המידע.
 6. האתר והתכנים בו מוצעים למשתמש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם ואתר לא ישא בכל אחריות להתאמת האתר ו/או תכניו לצרכי המשתמש או למטרותיו. על המשתמש, כצרכן נבון וזהיר, לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או הבעלים בגין התכנים והתאמתם למשתמש.
 7. האתר ו/או הבעלים עושים כמיטב יכולתם על מנת שהתכנים באתר, לרבות המדריכים, והמידע עליהם הם מסתמכים, יהיו נכונים ומדוייקים ככל האפשר, אולם למרות זאת ייתכנו ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות. האתר ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לשלמות התכנים, לנכונותם, לדיוקם, לזמינותם, לתוכנם, לליקויים בדרכי העברתם למשתמש, ולהתאמתם למשתמש ולכל אבדן, הפסד או נזק שייגרמו למשתמש או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בהם או להסתמכות עליהם.
 8. האתר ו/או הבעלים ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באתר ובתכניו ו/או בהסתמכותו עליהם והשימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 9. האתר ו/או הבעלים ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתכנים באתר, לרבות במידע ו/או במדריכים, ו/או ההסתמכות עליהם וזאת מכל סיבה שהיא.
 10. בהצגתם של המדריכים והמידע המופיעים באתר אין משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של מוכר כלשהו ו/או לשירות ו/או מוצר המוצע על ידו.
 11. המחירים המופיעים באתר, לצד המוצרים השונים, הינם רמות מחיר המשקפות מחיר ממוצע ואינם מהווים בהכרח את המחיר של אותו מוצר באותו זמן נתון . מומלץ למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולערוך, בטרם רכישה, "סקר שוק" על-מנת לאתר מחיר זול וספק אמין למוצר.
 12. האתר ו/או הבעלים אינם מתחייבים לספק למשתמש את רשימת כל דגמי המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים למשתמש וכמו כן אינה מתחייבת לספק לו את רשימת כל החנויות ו/או האתרים המוכרים את המוצרים ו/או השירותים.
 13. הבעלים אינם מתחייבים כי לא יחולו – מפעם לפעם – תקלות ו/או הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות – במתן שירותי האתר, בתכנים ובקישורים המופיעים בו, בין שמקורם בכשל הבעלים ו/או מי מטעמם ובין בצד שלישי כלשהו.
 14. הבעלים יהיו רשאים לשנות מפעם לפעם את האתר, לרבות מבנהו, עיצובו, תכניו ומאפייניו ואף לסגור את האתר וכל זאת ללא כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או הבעלים בשל כך.
 15. האתר ו/או הבעלים רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש. בעלים אינם מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה רלוונטי למשתמש הפרטני וכי כל קישור יהיה תקין.
 16. יתכן שהפעלת קישור שנכלל באתר תוליך את המשתמש לאתר אחר אשר את תכניו ימצא המשתמש מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי הולמים, כוזבים, בלתי אמינים, בלתי חוקיים או שאינם תואמים את צרכיו. האתר ו/או הבעלים אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה.

תכנים שנמסרו לפרסום על ידי המשתמש

 1. האתר ו/או הבעלים עשויים למאפשר למשתמש לכתוב סקירה על מוצר וכן לעיין בסקירות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "סקירות").
 2. סקירה יכולה להיכתב על-ידי משתמש רשום במערכת האתר או להימסר מטעם המשתמש לפרסום באתר על ידי הבעלים. הבעלים רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מהמשתמש פרטים מזהים ו/או אחרים, תמונה של המשתמש, וכן ראיה לרכישת המוצר מושא הסקירה (להלן: "הפרטים").
 3. לבעלים מוקנית הזכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפרסם, בין היתר, את הפרטים הבאים באתר: שם מלא, גיל, "על עצמי" וזאת על מנת, בין היתר, לוודא את מהימנות ואמינות הסקירה. האתר ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לכל תוצאה שעלולה לנבוע מפרסום הפרטים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לפגיעה בפרטיותו של המשתמש ו/או של צד שלישי.
 4. מסירת סקירה לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהסקירה תתפרסם או תוסיף להתפרסם.

לאתר ו/או לבעלים מוקנית הזכות – אך לא החובה – לבדוק את מהימנותה ונכונותה של הסקירה, לערוך את הסקירה או למוחקה וכל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי להודיע על כך למשתמש.

 1. הסקירה אינה מתפרסמת מטעמם של האתר ו/או הבעלים והאתר ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לתוכנה ובכלל זה לא תהיה אחראית לכל אי אמינות, אי מהימנות, אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מפרסום הסקירה.
 2. פרסום סקירה לא יתפרש כהסכמה, עידוד או מתן חסות של האתר ו/או הבעלים לתוכן של הסקירה ו/או למוצר אליו היא מתייחסת.
 3. משתמש המבקש למסור סקירה לפרסום באתר לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל שקרי, מטעה או עלול להטעות, פוגע, מגונה, מהווה לשון הרע, פוגע בפרטיות, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, בעל אופי פרסומי או מסחרי, פוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן או מפר הוראת חוק כלשהי או צו שיפוטי.
 4. האתר ו/או הבעלים רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל סקירה או חלק ממנה, בכל עת שתמצא שהמשתמש הפר תנאי שימוש אלה ו/או כל דין.
 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הבעלים בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הסקירה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. הבעלים הינם הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנות, וסודות מסחריים (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו על ידי משתמש ו/או צד שלישי שהתיר לאתר ו/או לבעלים להשתמש בהם). אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, להשתמש או לעשות כל פעולה בתכנים הכלולים באתר, בכל אמצעי ובכל דרך, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מהבעלים ובכפוף להסכמה זו (אם ניתנה).
 2. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם. אין לעשות בה שימוש שיהווה הפרה של זכות קניין זו בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

פרסומות

 1. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים לרבות מודעות, פרסומות, באנרים וקישורים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ואלה יהיו אחראים בלעדית לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתנבע מההסתמכות עליהם.
 2. האתר ו/או הבעלים אינם "מפרסם" ולא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. אין לראות בפרסום משום המלצה כלשהי מצד האתר.
 3. הבעלים רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.
 4. האתר ו/או הבעלים לא יהיו צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים שפורסמו באתר ולא תישא בכל אחריות לתוצאותיה.

רישום לרשימת תפוצה

 1. מילוי פרטים אישיים לצורך ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת האתר ו/או הבעלים, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של האתר או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצאו לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); וכן (ב) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של האתר ו/או הבעלים והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. האתר ו/או הבעלים לא יתחייבו כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 2. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 3. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות האתר ו/או הבעלים; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט באתר סנומאפיה, כתובת האתר snowmafia.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה האתר ו/או הבעלים יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם.

שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את הבעלים ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, אבדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, לרבות שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט, שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש ו/או עקב כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי שתועלה כנגדם כתוצאה מפעולות של המשתמש ו/או מתכנים שהמשתמש פרסם ו/או קישורים שביצע והוא פוטר בזאת את האתר ו/או הבעלים ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכך.

הדין ומקום השיפוט המוסכמים

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד, אולם לא תהא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

בעשותי שימוש באתר הנני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות האתר ו/או הבעלים ו/או מי מטעמם כפופה לתנאי השימוש.